Vet World Championship Sunday Nov 6th 2011 - FullThrottlePhoto